با تشکر از شما. وضعیت پرداخت شما به شرح زیر می باشد :